การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง