การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดนครปฐมแบบคู่ขนาน : แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของระบบธุรกิจการเกษตร