ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

: การบริหารพื้นที่หน้างานAfter Sales ServicesAudit committeeAuditorAuditor’s opinionBangkok MetropolitanBCG EconomyBehaviorknowledge managementKWL Pluslocal governmentMAHIDOL KAManagementMarketing ActivityMarketing ManagementMarketing)Meat type chickensmoralitypar researchRural ProductSales ManagementSocial Media DetoxSouvenirstate enterprisesufficient economySustainabilitysustainablesweet potatoTaxationThe Market for Alternative Investment (mai)timesTourismundergraduatesunderstandingValuework efficiencyกรณีศึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์กลยุทธ์ธุรกิจกลุ่มเกษตรกรกลุ่มคนพิการกลุ่มธุรกิจบริการกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการกำกับดูแลกิจการการเข้าข่ายเพิกถอนการเงินการจัดการการตลาดการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการท่องเที่ยวการจัดการธุรกิจเกษตรการจัดการแบบลีนการจัดการเปลี่ยนแปลงการตลาดการตลาดสมัยใหม่ 3.0การตลาดอสังหาริมทรัพย์การตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนการตัดสินใจลงทุน ต้นทุน ผลตอบแทน ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการเลี้ยงกุ้ง การเติมสินค้าคงคลังการทำงานที่บ้านการทำงานเป็นทีมการบริการเข้าถึงเนื้อหาการบริหารการบริหารจัดการการบริหารจัดการทางการตลาดการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารแบบลีนการบริหารสินค้าคงคลังการบริหารสินค้าคงคลัง จุดสั่งซื้อใหม่ การบัญชีการประเมินหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์การศึกษาความผูกพันความผูกพันของพนักงานความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความสามารถในการปรับตัวในการทำงานจ้างที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลทัศนคติต่อการทำงานที่บ้านเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานที่บ้านนวัตกรรมบุคลิกภาพประสิทธิผลของการทำงานที่บ้านประสิทธิภาพในการทำงานผลิตภัณฑ์ชุมชนภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมมูลค่ากิจการลักษณะนิสัย 7 ประการวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยงานภาครัฐองค์ประกอบการประเมินอัตราการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วนทางการเงิน

Executives


Persons (ภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 70 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 41 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)