Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2557
  • บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  Audit committeeAuditorAuditor’s opinionCostCredit ratingfarmerKey words: Capital structureMeat type chickenstimesการเข้าข่ายเพิกถอนการตัดสินใจลงทุน ต้นทุน ผลตอบแทน ความเป็นไปได้โครงการลงทุนการเลี้ยงกุ้ง การบัญชีการประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหารการพัฒนาการไม่เข้าข่ายเพิกถอนการสอบบัญชีการออมเกษตรกรไก่สายพันธุ์เนื้อคณะกรรมการตรวจสอบความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีความจำเป็นในการฝึกอบรมความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจต่อองค์กรความสามารถในการทำกำไรความอยู่ดีมีสุขค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคุณภาพชีวิตการทํางานต้นทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้สอบบัญชีพฤติกรรมในการฝึกอบรมรอบระบบการควบคุมภายในระบบบัญชีราคาตลาดราคาหลักทรัพย์วิสาหกิจชุมชนส่วนประสมทางการตลาดอัตราการจ่ายเงินปันผลอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงิน ราคาหลักทรัพย

  Interest

  การบัญชี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)