Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2557
  • บธ.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของชุดาพร

  Journal

  บทความของชุดาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

  Publish Year National Journal 3
  2021 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์, "อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 151-164
  2020 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นนทวัฒน์ สุขผล, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, inนายทัตเทพ ทวีไทย, อาจารย์, inนางสาวทาริกา สระทองคำ, อาจารย์, exดร.ศรวิชา กฤตาธิการ, exน.ส.พลอยนรินทร์ โรจนการสกุล, "ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2561", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 151-170
  2016 inนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์, inนายสมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์, inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์, inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, "การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO : กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา", Veridian E-Journal, Silpakorn University , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 99-107

  Conference

  การนำเสนอบทความของชุดาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

  Publish Year National Conference 8
  2020 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, exวิชญา วิทโยภาส, exเพ็ญพิมล ศศิสุริยาภูมิ, exกาญจนา บุตรกตัญญู, exณภัทร ช่วยจันทร์, exจิณัชญานันท์ อุดมพงศ์วัฒนา, "ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่สายพันธุ์เนื้อของเกษตรกรตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2020 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, ex ฐาปกรณ์ แก้วบุตร, exณรงค์ศักดิ์ กุมภะ, exศิริพรรษา เนื่องนุสนธิ์, exโชติกา บำรุงศรี, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2019 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, exชนนี กรนานันท์, ex แคทรียา เจตสรณ, ex ปพิชญา ตามเพิ่ม, exไตรภพ ทองบุญอย, "อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อการเข้าข่ายเพิกถอนหรือไม่เข้าข่ายเพิกถอนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ย้อนหลัง 3 ปี (2558-2560)", การประชมุ วิชาการระดบัชาติครงั้ท่ี16 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน วนั ท่ี3-4ธนัวาคม 2562, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2019 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, exณัฐกาญจน์ ดิษสง่า, ex มีนา เรืองวัฒนกุล, exเกตน์สิรี แก้วใสย, "การศึกษาผลกระทบของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อการกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชมุ วิชาการระดบัชาติครงั้ท่ี16 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, exธนากร ชินตานนท์, exปรารถนา นารีรัตน์, exพิพัฒน์ เนื้อไม้, exวรวลัญช์ จิตร์ประสงค์, exมัชฌิมา ธชีพันธ์, "การศึกษาความสามารถในการทำกำไรที่มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, exจตุพงศ์ จันทร์ดี, exนภัทชนันศ์ ทองคำ, exพิชญาภา ดวงปัญญา, exวรัญญา ขมประเสริฐ, exศุภกานต์ เฉลยอาจ, "การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, exจิราภรณ์ พงศ์ภัสสร , exนุชจรี พิชญวิทยาเวทย์, exบุณญานุช รักแก้ว, exหทัยภัทร อุปการะคุณ, "ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์, inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, inนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์, inนายสมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์, exนายนันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์, "การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600064]