Search Result of "Auditor"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทลูกค้า การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี กับคุณภาพกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SET100

ผู้เขียน:Imgอนุชา ถาพยอม

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการร่วม:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgจุลพงศ์ ศิริไพโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้รับตรวจจังหวัดขอนแก่นต่อภาพลักษณ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้เขียน:ImgMatta RATANAMALAKORN

ประธานกรรมการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน, การควบคุมภายใน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้บริหารงานด้านคุณภาพต่อผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9000: กรณีศึกษาเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมเครื่องมือด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

ผู้เขียน:Imgนงลักษณ์ เพ็ชรสีสม

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยการใช้บริการของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ผู้เขียน:ImgDoangporn LIMPANT

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้เขียน:Imgนิยดา จันทร์มาศ

ประธานกรรมการ:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีการตรวจสอบงบการเงินของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้เขียน:Imgเบญญฎา เครือเสน่ห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์, Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นโยบายศาสตร์กับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชี : ศึกษาเฉพาะกรณีปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติของสำนักกำกับดูแลธุรกิจในช่วงปี 2540-2543

ผู้เขียน:Imgอิสริยาศิริ พยัตติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPranee Phasipol, Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)