โครงการวิจัยภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202320072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดดิจิทัลอย่างยั่งยืนของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลานอกกระชังในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 รูปแบบการรับรู้ของธุรกิจบริการผ่านสื่อออนไลน์เพื่อรองรับการดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0