Search Result of "Souvenir"

About 31 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Value Elevation of Rural Product to Be a Good Souvenir for Sustainability

ผู้แต่ง:ImgMs.Rungtip Thaisom, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไก่ดำผง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติสยาม ผลวิลัย

แหล่งทุน:งบประมาณของจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร : ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนโพนยางคำแดดเดียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยในเขตภาคกลางให้เป็นสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The International Seminar on Edge of Management and Economic Reform

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ

12