ผลงานภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี ปี 2023

Publish Year National Journal 7
2023 inนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานผลิต อุปกรณ์พลาสติก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 339-350
2023 inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 107-135
2023 inดร.สุรศักดิ์ บุญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วทัญญู รัศมิทัต, อาจารย์, inดร.อนามัย ดำเนตร, รองศาสตราจารย์, "Development Guidelines for Management of Small Hotel Businesses Management to become Innovation-Driven Enterprises in Thailand’s Eastern Economic Corridor", วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 83-100
2023 exกิติยา เตรียมลิขิตกุล, exพัชรพล ปิยะวงศ์วัฒนา, exเพ็ญพิชชา อ่องคำ, exบุญสวัสดิ์ จิรสัยน์, inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นตัวแปรส่งผ่าน", วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 480-495
2023 inนายพชร ใจอารีย์, อาจารย์, exผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี, "ผลกระทบของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อประสิทธิภาพในการทำงานของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 13-23
2023 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา ธนานุภาพพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 130-145
2023 inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์บ้านสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม", วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 1-21

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาบริหารธุรกิจและการบัญชีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=19]