การสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐม

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน (โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาววิชาการจัดการ) (ภาคพิเศษ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

  • inนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์