การปรับการออกดอกของส้มโอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่งออก