Search Result of "โรคใบขาว"

About 142 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
12345678