การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2541

  • inดร.รงรอง หอมหวล

  • inดร.รงรอง หอมหวล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์