Search Result of "โรคอุบัติซ้ำ"

About 30 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 2

หัวเรื่อง:โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ: แนวทางการประเมิน การวินิจฉัย และการควบคุมปัญหา

Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในมะเขือเทศ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง/การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนพัฒนาอาจารย์

หัวเรื่อง:การศึกษาโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้ในจังหวักนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการสัตว์เศรษฐกิจทางด้านสัตว์ปีก

หัวเรื่อง:ปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของทางเดินอาหารในไก่เนื้อ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่2

หัวเรื่อง:โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวกับแนวทางป้องกันกำจัด

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตกำแพงแสน ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:โรคใบสีแสด - โรคอุบัติซ้ำของข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12