Search Result of "เป็ดไล่ทุ่ง"

About 25 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธัชชเวชช กิมประสิทธ

แหล่งทุน:ทุน National research university CISF VET13

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุน National research university CISF VET13

หัวเรื่อง:การศึกษา probiotics ในเป็ดไล่ทุ่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ความชุกและการดื้อยาของ Salmonella และ Campylobacter ในเป็ดไล่ทุ่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Participatory Epidemiology , Emerging zoonoses, One Health, Social Network Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Mycotoxin, Environmental Toxicology, Veterinary Public Health, Food safety

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Epidemiology, Veterinary Public Health

Resume

Img

Researcher

นาย บัณฑิต มังกิจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Veterinary and Medical Parasitology (Helminths, Ectoparasites, and Protozoa), Molecular parasitology

Resume

Img

Researcher

นาย อมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health

Resume

Img

Researcher

นาย รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Poultry Diseases

Resume

Img

Researcher

นางสาว ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nutritioner Toxicology

Resume

Img

Researcher

นาย ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Antibiotic Residue, Mycotoxins

Resume

12