การติดตามและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และโลหะหนักในไข่เป็ดไล่ทุ่งและสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย