Search Result of "ปูม้า"

About 187 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด (ปูม้า : portusnus pelagicus และ ปูดำ : Scylla aiviacea) จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศๆไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910