Journal

การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน
วารสารเกษตรนเรศวร (ISSN: 08593027)
12
ฉบับพิเศษ
167-171
สิงหาคม - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้าที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด แหล่งทุน :เงินงบประมาณของหน่วยงาน,1 มิ.ย. 2010 - 31 ธ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานิวิจัยประมงคลองวาฬ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ,21 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012