การเพิ่มศักยภาพการผลิตปูม้านิ่มเชิงพาณิชย์จากปูม้าที่มาจากการเพาะเลี้ยง ด้วยนวัตกรรมการกระตุ้นการลอกคราบ และการใช้ระบบการตรวจจับการลอกคราบแบบอัตโนมัติ