Search Result of "ทรัพยากรทางทะเล"

About 58 results
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การพัฒนาแผนธุรกิจการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ของโครงการพื้นที่สาธิตจั

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อแนวปะการังของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การประเมินค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand (แผนธุรกิจ การกระจายรายได้และปรับปรุงความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทีเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน พ.ศ. 2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล, การจัดการระบบนิเวศชายฝั่ง, การจัดการแนวปะการัง, การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล

Resume

123