แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง