Search Result of "ความหลากหลายทางพันธุกรรม"

About 536 results
Img
Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้เทพเทโร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของว่านชักมดลูกในประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกุหลาบ เหล่าสาธิต

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไพลในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด (ปูม้า : portusnus pelagicus และ ปูดำ : Scylla aiviacea) จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศๆไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...