ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตคอดคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกร ภาคกลางของประเทศไทย