การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่ง เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา