Person Image

  Education

  • ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 6 19 0 0
  2019 การออกแบบถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุทดแทนดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 2 1 0 0
  2019 การจำแนกลักษณะพิเศษและคุณภาพเด่นของขยะพลาสติก จากเมืองท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว กรณีศึกษา:จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดและโครงสร้างขยะอันตรายในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2019 การผลิตกระถางปุ๋ยหมักสำเร็จรูปจากตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อปลูกดาวเรือง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 สัดส่วนน้ำประปาและน้ำชะขยะจากการทำปุ๋ยหมักตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อการปลูกผัก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2018 การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวัสดุก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 ประสิทธิภาพการบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในตะกอนดินและน้ำท่าของอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม แบบน้ำไหลแนวดิ่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ที ที ดับบลิว จำกัด 0 5 0 0
  2016 เทคนิคการหมักขยะอินทรีย์ในกล่องคอนกรีต หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 2 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์กากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในการผลิตพลังงาน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 2 1 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อการปลูกพืชเกษตร ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2016 โลหะหนักสะสมตามระดับความลึกของดินและระยะทางของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 0 4 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ของเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้ม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มด้วยระบบบำบัดแบบไร้อากาศ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0