โลหะหนักสะสมตามระดับความลึกของดินและระยะทางของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

Publish Year National Conference 1
2020 exนางสาวอรพรรณ วงศรีแก้ว, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพในระยะยาวของบึงประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย