การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุทดแทนดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

Publish Year International Journal 1
2020 exApichaya Phadpin, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "Bacterial Communities as Induced by Volatile Gases Releasing from Organic Compounds in Food Wastes and Bio-Wastes In Bangkok, Thailand", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 26, ฉบับที่ August Sup, สิงหาคม 2020, หน้า S56-S65
Publish Year National Conference 1
2020 exสุวิมล บัวพรหม, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุกลบทับในากรทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย