การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตวัสดุก่อสร้าง