ประสิทธิภาพการบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในตะกอนดินและน้ำท่าของอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม แบบน้ำไหลแนวดิ่ง

Publish Year National Journal 1
2020 exสุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลดสัดส่วนตะกอนดินต่อการสะสมสารหนูในสับปะรด", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 185-193
Publish Year International Conference 1
2019 exภาวิน วิจิตรตระการ, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Management of Arsenic Contamination in Phusawan Watershed,Phetchaburi Province", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย