การใช้ตะกอนจากโรงผลิตน้ำประปาในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง