ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดและโครงสร้างขยะอันตรายในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี