Person Image

  Education

  • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การประยุกต์และนำร่องการนำหลักสูตรสมรรถนะหลักสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ร่วมวิจัย CHEVRON ผ่านทาง Southeast Asia One Health University Network (SEAOHUN) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 3 0 0
  2017 ความชุกและการดื้อยาของซัลโมแนลล่าต่อเนื้อหนูนาสำหรับบริโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 ยีนและรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสที่พบในสุกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2014 ระบาดวิทยาและอณูชีววิทยาของโรคมาลาเรียในลิงและยุงบริเวณเขาช่องกระจก อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ KU-AHA ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษารูปแบบการปนเปื้อนข้ามบนผิวเปลือกไข่ของสีฟลูออเรสเซนส์เพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 16 4 0 0
  2018 โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10 0 0 0
  2017 สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก ผู้ร่วมวิจัย USAID Office: GH/HIDNAward Number: AID-OAA-A-15-00014Award Recipient: University of Minnesota 2 1 0 0
  2016 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากน้ำเสียและดินในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ComAcross project 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อการระบาดของพยาธิใบไม้ตับจากแหล่งน้ำไปสู่ชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2012 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นในการลดปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศโดยวิธี settle plate, swab test และการวัดปริมาณ ATP หัวหน้าโครงการ บริษัทคิงส์ เซอร์วิส ประเทศไทย 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคบรูเซลโลสิสภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0