การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากน้ำเสียและดินในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก