โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

Publish Year International Journal 4
2020 exPanchiwa Komol, exSawitri Sommanosak, exParima Jaroensrisuwat, exAnuwat Wiratsudakul, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, "The Spread of Rabies Among Dogs in Pranburi District, Thailand: A Metapopulation Modeling Approach", Frontiers in Veterinary Science , ปีที่ 7, ฉบับที่ 570504, พฤศจิกายน 2020
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exParinya Phawaphutayanchai, exNirut Aiyara, exKatharina Bobe, exAd Vos, exVirginia Friedrichs, exThomas M?ller, exConrad M. Freuling, exKaroon Chanachai, "Humoral Immune Response of Thai Dogs after Oral Vaccination against Rabies with the SPBN GASGAS Vaccine Strain", Vaccines , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 1-14
2019 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exสพ.ญ.วรรธิดา ห.เพียรเจริญ, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid community dog assessment in rabies endemic area", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 35-35
2018 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKaroon Chanachai, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exKitipat Sujit, exAd Vos, "Field Studies Evaluating Bait Acceptance and Handling by Free-Roaming Dogs in Thailand", Veterinary sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
Publish Year National Journal 1
2020 exรศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร, exวัชรวุฒิ ซื่อสัตว์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนชุมชนเพื่อการจัดการสุนัขเลี้ยงปล่อยและสุนัขจรจัดในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 90-108