โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exสพ.ญ.วรรธิดา ห.เพียรเจริญ, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid community dog assessment in rabies endemic area", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 35-35
2018 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKaroon Chanachai, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exKitipat Sujit, exAd Vos, "Field Studies Evaluating Bait Acceptance and Handling by Free-Roaming Dogs in Thailand", Veterinary sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
Publish Year National Journal 1
2020 exรศ.ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร, exวัชรวุฒิ ซื่อสัตว์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนชุมชนเพื่อการจัดการสุนัขเลี้ยงปล่อยและสุนัขจรจัดในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 90-108