Journal

แผนชุมชนเพื่อการจัดการสุนัขเลี้ยงปล่อยและสุนัขจรจัดในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ISSN: 22868755)
8
1
90-108
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-