การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดฉีดพ่นในการลดปริมาณของเชื้อจุลชีพในอากาศโดยวิธี settle plate, swab test และการวัดปริมาณ ATP