ระบาดวิทยาและอณูชีววิทยาของโรคมาลาเรียในลิงและยุงบริเวณเขาช่องกระจก อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุขุม สนธิพันธ์, "Survey of Plasmodium knowlesi in long-tailed macaque (Macaca fascicularis) at Khao Chongkrachok, Prachuap Khirikhan Province", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย