ความชุกและการดื้อยาของซัลโมแนลล่าต่อเนื้อหนูนาสำหรับบริโภคในเขตภาคกลางของประเทศไทย