การศึกษาเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อการระบาดของพยาธิใบไม้ตับจากแหล่งน้ำไปสู่ชุมชน