สุขภาพหนึ่งเดียว:รูปแบบการฝึกสมรรถนะหลักสำหรับผู้ฝึก

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, "THE EFFECTIVENESS OF TRAINING OF THE TRAINERS: INTEGRATING ONE HEALTH CORE COMPETENCY FOR MULTI-DISCIPLINES WORKFORCE PROGRAM : A REPORT", Kasetsart Educational Review, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 187-193
2018 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Development of fundamental one health core competency course for multidisiplinary students", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 49, ฉบับที่ supplement, กรกฎาคม 2018, หน้า 23-24
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrating One Health Core Competencies forMulti-disciplines Workforce", THOHUN Annual Meeting 2017, 22 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย