Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2546
  • วท.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 3 3 0 0
  2021 การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาเวกเตอร์ไวรัสพืชสำหรับการผลิตโปรตีนบำบัดโรคของคนในพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การศึกษาสารต้านสารก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของตัวอ่อนแมลงวันแตง (Bractocera cucurbitae) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การตรวจสอบสายเปปไทด์สกัดจากพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อเอชไอวี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทางการแพทย์และการเกษตรจากสมุนไพรบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 9 14 0 0
  2017 คุณสมบัติทางชีวภาพของเมือกไส้เดือนดินชนิด Perionyx excavatus และ Eudrilus eugeniae เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การศึกษาสารประกอบเพื่อต้านโปรตีนนิวคลีโอแคปซิสของไวรัส PEDV ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การศึกษาสารออกฤทธิ์ในกลุ่มยาเพื่อต้านโปรตีนที่สำคัญต่อการเจริญของเชื้อพลาสโมเดียมในท้องยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 การศึกษาสารต้านสารก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของตัวอ่อนแมลงวันแตง (Bractocera cucurbitae) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การตรวจสอบสายเปปไทด์สกัดจากพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อเอชไอวี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในผีเสื้อข้าวสาร (Corcyra cephalonica) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การศึกษาบทบาทของกรดอะมิโนในโปรตีนสารพิษ Cyt2Aa2 จาก Bacillus thuringiensis ที่มีความสำคัญต่อการจับกับเยื่อหุ้มเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2013 การเจริญและยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแมลงครั่ง (Kerria lacca) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การศีกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนแบคเทอริโอซิน จากเชื้อ Lactobacillus salivarius : ความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้เป็นยาต้านจุลินทรีย์และในการถนอมอาหารโดยวิธีทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 0 0
  2015 การบริการแยกโปรตีนด้วยวิธีเจลอิเล็คโตรโฟริซิส หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสารต้านการก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสารออกฤทธิ์เพื่อต้านโปรตีนที่สำคัญต่อการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0