การศึกษาสารออกฤทธิ์ในกลุ่มยาเพื่อต้านโปรตีนที่สำคัญต่อการเจริญของเชื้อพลาสโมเดียมในท้องยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย

Publish Year International Journal 2
2018 exนายวัชรากร มงคล, exผศ.ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล, exดร.เจตสุมน สัตตบงกช, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Blood-induced differential gene expression in Anopheles dirus evaluated using RNA sequencing", MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 399-406
2015 exนายวัชรากร มงคล, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Active compounds against Anopheles minimus carboxypeptidase B for malaria transmission-blocking strategy", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1322-1332
Publish Year International Conference 2
2017 exวัชรากร มงคล, exหวัง หงุ่ยตระกูล, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Differential gene expression of the Plasmodium-infected and non-infected Anopheles mosquitoes at 18 hours post infection", Joint International Tropical Medicine Meeting, 12 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายวัชรากร มงคล, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Virtual screening of candidate malaria transmission blocking compounds against Anopheles proteins to inhibit Plasmodium development", Keystone Symposium : Drug discovery for parasitic diseases, 24 - 28 มกราคม 2016, Tahoe City แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา