คุณสมบัติทางชีวภาพของเมือกไส้เดือนดินชนิด Perionyx excavatus และ Eudrilus eugeniae เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Publish Year International Journal 3
2019 exPrem-U-domkit, K., exSuntravat, M., exLucena, S.E., exSรกnchez, E.E., inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Antiplatelet and fibrinogenolytic activities of a purified mucus protein from Eudrilus eugeniae (African night crawler)", ScienceAsia, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 236-244
2018 exPrem-U-Domkit, K, exMuangman, T, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, exKlungsupya, P, "Cellular enzymatic anti-oxidants of fractionated mucus proteins from Eudrilus eugeniae (African night crawler) and Perionyx excavatus (Blue worm) in MC3T3", EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 22, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2018, หน้า 4375-4391
2017 exนายกิตติเดช เปรมอุดมกิจ, exดร. ธัญชนก เมืองมั่น, exดร. ประไพภัทร คลังทรัพย์ , inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Bioactivities of crude mucus proteins from Eudrilus eugeniae (African night crawler) and Perionyx excavatus (Blue worm)", European Review for Medical and Pharmacological Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มกราคม 2017, หน้า 361-368
Publish Year International Conference 1
2014 exกิตติเดช เปรมอุดมกิจ, exดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Protein extraction technique for coelomic fluid from earthworms Perionyx excavatus and Eudrilus eugeniae", The 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย