การศึกษาสารต้านสารก่อความรุนแรงในเชื้อ Pasteurella multocida ในสุกร