การศึกษาสารที่มีคุณสมบัติต้านการอยู่รอดของเชื้อพลาสโมเดียมในยุงก้นปล่องเพื่อหยุดการระบาดของมาลาเรีย (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2563)

Publish Year International Journal 1
2021 exWatcharakorn Mongkol, exTippawan Pomun, exWang Nguitragool, exChalermpon Kumpitak, exApisak Duangmanee, exJetsumon Sattabongkot, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Anopheles dirus yellow-g mediates Plasmodium vivax infection", Tropical Medicine & International Health, ปีที่ 26, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1029-1035