Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Food Chemistry), Ehime University, ญี่ปุ่น, 2546
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2020 การศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพริกไทยดำพันธุ์พื้นเมืองโดยอาศัยเทคนิคเมตาโบโลมิกส์ และหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพริกไทยด้วยเครื่องหมายสก๊อต เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มปี 2563) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2011 ศึกษาชนิดของวัสดุห่อหุ้มที่ใช้กักเก็บกลิ่นรส สีและสารให้ความเผ็ดจากส่วนผสมของน้ำปลาพริกโดยใช้ spray dryer เพื่อใช้เตรียมผลิตภัณฑ์ผงปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 0 16 0 0
2019 การสกัดแอสตาแซนธินระดับกึ่งอุตสาหกรรมด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวดและการวิเคราะห์ต้นทุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดสารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 คุณภาพของกะปิที่จำหน่ายในกรุงเทพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 กลิ่นรสในกะปิ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การกักเก็บกลิ่นรสต้มยำด้วยวัสดุห่อหุ้มหลายชนิดโดยใช้เทคนิค Supercritical fluid extraction ร่วมกับอัลตร้าโซนิคอะตอมไมเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การพิจารณาอาหารปลอดภัยอย่างรวดเร็วในปลาเค็มโดยใช้ Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy (SW-NIR) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การพัฒนาการกักเก็บกลิ่นรสต้มยำด้วยวัสดุห่อหุ้มหลายชนิดโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 12 0 0
2009 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของกุ้งขาวเพื่อประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 การใช้เทคนิค Near infrared spectroscopy ประเมินคุณภาพของน้ำมันปลาที่ผลิตจากเศษเหลืออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 2 15 0 0
2019 การประยุกต์ใช้นวัตกรรม In-Pond Raceway System (IPRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของ อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักนายกรัฐมนตรี 0 0 0 0
2017 การติดตามปริมาณฟอรมาลดีไฮด์ในสัตว์น้ำเศรษฐกิจระหว่างการเก็บรักษาและแปรรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์SMEsสู่ตลาดโลก(Global Reach) ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2017 โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนาเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นอาหาร GMP ไทยแลนด์และแอปพลิเคชั่นสำหรับสร้างสูตรอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย สำนักนายกรัฐมนตรี 0 0 0 0
2016 การประเมินต้นทุน ผลตอบแทน คุณภาพผลผลิต และสุขภาพของปลานิลที่เลี้ยงโดยใช้ระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนา : กรณีศึกษาชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
2016 การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
2016 ผลิตภัณฑ์ใบชาเขียวอบกรอบปรุงรสแบบสาหร่าย ผู้ร่วมวิจัย PRO SIX Trading & Production Co.,Ltd. 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2016 การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดจากเศษเหลือกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 โครงการหลักสูตรต้นแบบผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร (ผปอ.) ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปบรรจุกระป๋องจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2014 โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 6 0 0
2012 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำและตะกอนของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบจากการทบทวนมาตรการห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายปลาปักเป้าและอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2010 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2010 การลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM ในข้นตอนการเลี้ยงบ่อดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. 0 1 0 0
2007 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2007 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรส ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 1 0 0 0