การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม

Publish Year International Conference 4
2014 exนางสาวสุพิชญา วาสะศิริ, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, "FACTORS AFFECTING SNAKE SKIN GOURAMI (TRICHOGASTER PECTORALIS) FISH CHIPS PROPERTIES: A SCREENING EXPERIMENT", IFS2014 International Fisheries Symposium, 30 - 31 ตุลาคม 2014, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 exนางสาววิภาดา ฤาชากูล, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STUDY ON THE PHISICAL PROPERTIES AND OPTIMUMCONDITION TO PRODUCE SALMON CRACKERS", IFS2014 International Fisheries Symposium, 30 - 31 ตุลาคม 2014, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, "Value Added Canned products from salmon belly as by-products from industry", Proceeding in the 3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013), 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exนส.มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปแซลมอนพร้อมดื่ม", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาววิภาดา ฤาชากูล, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันรำข้าว อุณหภูมิ และเวลาในการอบต่อคุณภาพของแครกเกอร์จากเศษเหลือปลาแซลมอน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย