มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว

Publish Year International Conference 1
2012 exWipada Ruechakul, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF SALMON CRACKERS FROM SALMON TRIMMING", 3rd International Fisheries Symposium, 28 พฤศจิกายน 2012 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย