การสกัดแอสตาแซนธินระดับกึ่งอุตสาหกรรมด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวดและการวิเคราะห์ต้นทุน