การพัฒนาสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อผลิตโปรตีนคุณภาพและความสัมพันธ์กับไฟโคบิลิโปรตีน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมและการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ เริ่มปี 2563)

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exSarn Settachaimongkon, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSayamon Sithtisarn , "Arthrospira platensis Mutagenesis for Protein and C-Phycocyanin Improvement and Proteomics Approaches", Life, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 911
2022 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies", Life, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-19
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exDr. Sittiruk Roytrakul, exDr. Sarn Settachaimongkon, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Sayamon Sithitisan, "Peptidome comparison of Arthrospira platensis control and chemical mutagenesis using diethyl sulfate", International Conference on Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts (AlgalBBB 2021), 14 - 16 มิถุนายน 2021, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา